EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Terminy dodatkowe:

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

Język polski
16.06.2020 (wtorek) - godz. 9.00
Matematyka
17.06.2020 (środa) - godz. 9.00
Język angielski
18.06.2020 (czwartek) - godz. 9.00
Język polski
7.07.2020 (wtorek) - godz. 9.00
Matematyka
8.07.2020 (środa) - godz. 9.00
Język angielski
9.07.2020 (czwartek - godz. 9.00
Ogłoszenie wyników:   31.07.2020
Pełna treść komunikatu CKE
dot. harmonogramu egzaminu ósmoklasisty:

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz dla uczniów cudzoziemców

Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin

 - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 - linijka  (tylko na egzaminie z matematyki)
Rysunki  (jeżeli trzeba je wykonać) zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym  dostosowano  warunki  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty   -  szczegóły
w komunikacie CKE.

Dodatkowe obostrzenia związane z bezpieczeństwem

i zagrożeniem epidemicznym obowiązujące w SP4 Żory

w czasie egzaminu ósmoklasisty

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym 2019/2020

- informacje dla uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne dotyczące organizowania

i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

w warunkach pandemii COVID

* informacja o cyrklu, słowniku i kalkulatorze dotyczy EGZAMINU MATURALNEGO !!!

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

- materiały CKE

Informacje ogólne
Język polski / cz.1
Język polski / cz.2
Matematyka
Język angielski
  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019