INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Aktywność przez taniec"

Autorzy innowacji: Hanna Lazar - Jęczmionka, Mariusz Syzdek

Adresaci innowacji: uczniowie obecnych klas I

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.”        Havelock Ellis

       

         Muzyka jest jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci od najmłodszych lat.  Taniec,  śpiew,  rytmiczny  ruch  przy muzyce,  pozwalają dzieciom prawidłowo się rozwijać, a najważniejsze przy tym, że mogą uczyć się przez zabawę.

        Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć, jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie,  swojej osobowości, nastroju i emocji. Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zabawach. Zabawę można określić jako specjalną, naturalną i wrodzoną metodę uczenia się człowieka. Dzięki wszechstronnej aktywności ruchowej i ekspresji tanecznej można uzyskać stymulację całej osoby i jej potencjałów.

       W pracy z dziećmi stosuje się wiele twórczych form i metod stymulujących ich rozwój, odkrywających talent i kreatywność myślenia. Wykorzystując taniec i zabawy z muzyką w pracy dydaktyczno-wychowawczej, można między innymi w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, prawidłową postawę i elastyczność ruchu dzieci.

 

Ogólne założenia innowacji:

Program przeznaczony jest do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej. Program zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka

 

Cele ogólne programu

Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

 

Cele szczegółowe

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.

 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.

 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.

 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.

 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.

 • Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

 

Metody pracy i formy zajęć 

 1. Metody:

 • Metody aktywizujące: aktywne słuchanie muzyki, improwizacje rytmiczne, melodyczne, taneczne, myślenie twórcze w działaniach muzycznych.

 • Problemowo - odtwórcze : samodzielne przyswojenie przez dzieci układu tanecznego.

 • Oglądowe: pokaz, obserwacja.

 2. Formy :

 • Grupowa i indywidualna.

 • Ruch przy muzyce i taniec

 • Rozmowa, dyskusja.

 • Zabawy ilustracyjne i inscenizowane.

 

Zakres treści edukacyjnych

Gimnastyka na „dzień dobry” – poznanie podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń.

„Szybciej”, „Wolniej”. Poznanie pojęć związanych z szybkością.

Radość z ruchu. Rozwijanie poczucia rytmu.

Zgadywanki ruchowe i pantomimiczne – rozwijanie wyobraźni ruchowej.

Tańczymy lambadę i małego walczyka. Poznanie różnorodnych form ruchu przy muzyce.

Na dyskotece. Kształtowanie swobody ruchu.

Układamy własny układ ćwiczeń przy muzyce.

Moim ciałem wyrażam emocje. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji.

Słowo, rytm, ruch. kształtowanie swobody ruchu.

Podróż do krainy uczuć. Kształtowanie umiejętności improwizacji ruchowej.

Ćwiczę i się rozwijam. Doskonalenie poznanych ćwiczeń przy muzyce.

W tany. Przygotowania do zabawy karnawałowej.

Muzyka która czaruje. Improwizacje ruchowe i rozwijanie wyobraźni.

Klasowa zabawa karnawałowa. Kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie zabaw tanecznych.

Śpiew i taniec. Nauka zabaw ze śpiewem.

Po drugiej stronie lustra. Odtwarzanie ruchu z pokazu.

Rytmiczna gimnastyka. Rozwijanie wyobraźni oraz poczucia swobody i radości ruchu.

Radość tańca. Tańce regionalne.

Radość tańca. Tańce narodowe.

Radość tańca. Tańce towarzyskie.

Radość tańca. Tańce integracyjne.

Potrafię sam. Inwencja twórcza uczniów w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych.

Gry i zabawy z muzyką.

W krainie deszczowych dźwięków, rozwijanie kreatywności ruchowych.

Muzyka – najlepszy lek na dusze.

Aktywne słuchanie muzyki. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Zabawy ruchem i rytmem.

Muzyczne ilustracje świata zwierząt.

Układy taneczne według inwencji ucznia.

Kształtowanie różnych zdolności motorycznych z wykorzystaniem muzyki.

Ćwiczenia w rytmie z podkładem muzycznym z przyborami lub bez.

 

Przewidywane efekty i osiągnięcia uczniów

Dzięki realizacji założeń i treści przedstawionych w tej innowacji pedagogicznej dzieci:

 - mają zamiłowanie do muzyki, tańca

- chcą kształcić swoje zdolności i zamiłowania

- potrafią działać zespołowo

- chcą i umieją publicznie prezentować swoje osiągnięcia

- taniec wykształcił u nich świadomość własnego ciała

- udoskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową

- usprawniły całe ciało

- rozwinęły poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę i ogólne umuzykalnienie

- wykształciły orientację w przestrzeni

- miały możliwość przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

Ocenianie osiągnięć dzieci

Ocenie podlegają: inwencja własna dzieci, pomysłowość, aktywność, zachowanie, respektowanie zasad zabaw rytmiczno - tanecznych. Na zajęciach dokonuje się słownej oceny dzieci – ocena kształtująca i motywująca.

Dzieci są wdrażane do samooceny i samokontroli.

Pierwszoklasiści i pierwszoklasistki prezentują zdobyte umiejętności taneczne podczas uroczystości szkolnych swoim młodszym i starszym kolegom, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom,  rodzicom, dziadkom oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach.

 

Ewaluacja innowacji

W celu analizy, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele innowacji, zamierzamy sprawdzić poprzez:

 - obserwację uczestników zajęć i ich postępów,

 - występy muzyczne dzieci w czasie uroczystości szkolnych.

 • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019